کیسه های استریلیزاسیون خود مهر و موم شده

کیسه های استریلیزاسیون خود مهر و موم شده روشی ساده برای نگهداری و بسته بندی ابزار آماده برای استریلیزاسیون ارائه می دهند.


    1

نمایش یک نتیجه