کوره چینی دندان

کوره چینی دندان یک دستگاه ضروری برای هر آزمایشگاه دندانپزشکی است. این دستگاه قابل اعتمادی است که به تکنسین های آزمایشگاهی اجازه می دهد تا ترمیم های چینی را بسازند.


    1

نمایش همه نتایج 7