هدلایت جراحی دندان

چراغ جلوی دندانی به عنوان یک منبع نور اضافی در طول اقدامات دندانپزشکی عمل می کند. تنظیم و استفاده از این چراغ ها آسان است.


نمایش 1 28 نتایج 37