موتور هوای دندانپزشکی

موتور هوا بخش مهمی است که عملکرد کارآمد هندپیس های کم سرعت را تضمین می کند. کیفیت عالی آن باعث می شود که برای روش های دندانپزشکی دقیق بالینی و پیشگیرانه قابل اعتماد و بادوام باشد.


    1

نمایش همه نتایج 7