ردیاب پوسیدگی دندان

یک آشکارساز پوسیدگی دندان به دندانپزشک امکان می دهد تا حفره ها را با دقت بیشتری تشخیص دهد و روند شناسایی بافت های پوسیده را آسان کند.


    1

نمایش همه نتایج 2