تستر پالپ الکتریکی

یک دستگاه پالپ تستر الکتریکی به دندانپزشک اجازه می دهد تا با روش های امروزی زنده بودن پالپ را به دقت تشخیص دهد.


    1

نمایش همه نتایج 2